ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα της επόμενης 5ετίας πρέπει να είναι μία ευρωπαϊκή περιφέρεια καινοτομικής επιχειρηματικότητας»

Στην επιτάχυνση που καταγράφεται σε πολλούς δείκτες κατά την τελευταία τριετία
επικέντρωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά την ομιλία
του την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στην συνάντηση εργασίας με θέμα την Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το 2014 μέχρι
σήμερα, έχει σημειώσει βήματα προόδου, καθώς οι καινοτομικές επιδόσεις της αυξήθηκαν
κατά 24% , αλλά, όπως τόνισε, «κατατάσσεται στις μέτρια καινοτόμες Περιφέρειες της
Ευρώπης, παρουσιάζοντας και ορισμένες «χτυπητές» αδυναμίες, όπως είναι για
παράδειγμα, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΠΔΕ ως ποσοστό
του ΑΕΠ, τόσο σε σύγκριση με το εθνικό ποσοστό, όσο κυρίως με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό»
Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που όλοι θα θέλαμε και
το λόγο αυτό ανέφερε «θα πρέπει να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο το βήμα μας, να
εργαστούμε και να συνεργαστούμε, προκειμένου η Δυτική Ελλάδα της επόμενης 5ετίας να
γίνει μία, πραγματικά ευρωπαϊκή περιφέρεια και στον τομέα της καινοτομικής
επιχειρηματικότητας».
Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αναθεώρησης της RIS3, πρόσθεσε ότι αξιολογώντας τις διεθνείς
τάσεις και συνυπολογίζοντας τις προτεραιότητες της νέας Εθνικής RIS 2021-2027 η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στρέφεται στην αύξηση της παραγωγής νέας γνώσης, τη
διάχυση και την αποτελεσματική αξιοποίησή της, την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής και νέων τεχνολογιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Δυτική
Ελλάδα 2021-2027 για δράσεις RIS3 ανέρχεται σε 13 εκ. ευρώ και αντίστοιχα, ο
προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας 1 για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2021-2027, ανέρχεται σε 70 εκ. ευρώ.
«Στόχος μας πρέπει να είναι η αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων με το
μέγιστο δυνατό όφελος για όλους. Έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό, μπροστά μας» συμπλήρωσε
ο κ. Φαρμάκης.
Συνεχίζοντας η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ιωάννα Φαναριώτου παρατήρησε ότι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση
της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 είναι μια δυναμική
16 Μαρτίου 2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32, 26441 Πάτρα
Τηλ: 2613 613510, 2613 613524, mail: grafeiotypou@pde.gov.gr
www.pde.gov.gr /pde.rwg www.pde.gov.gr/gr/enimerosi.feed
@pde_rwg +pde_rwg RegionWesternGreece
διαδικασία που όμως εξελίσσεται και συνδιαμορφώνεται από τους ανθρώπους που θα
αναλάβουν την δημιουργική υλοποίηση των ιδεών και τη μεταμόρφωση της έρευνας σε
παραγωγική καινοτομία και κερδοφόρα επιχειρηματική δράση. «Ο καλύτερος τρόπος να
προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργείς ο ίδιος. Και για αυτό θα σας καλέσουμε να
συνεργαστούμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες δημοσιότητας που θα σας δώσουν
την ευκαιρία να διατυπώσετε τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας και να δημιουργήστε το
μέλλον για την καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα» τόνισε η ίδια.
Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις πληροφόρησης προκειμένου η
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης να διεισδύσει στους χώρους της επιχειρηματικότητας, της
έρευνας και της καινοτομίας προσελκύοντας όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να
μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή και να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς
όφελος της κοινωνίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικές δημοσιεύσεις