Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η μικτή επιτροπή εγκρίνει νέες ρυθμίσεις για τη συμφωνία πλαίσιο του Ουίνδσορ και το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης προσβλέπει στο μέλλον

Η δέκατη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και η δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο. Ο αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. James Cleverly, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Κοινή δήλωση εκδοθείσα μετά τις δύο συνεδριάσεις διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ.

Μικτή επιτροπή

Η μικτή επιτροπή εξέδωσε την Παρασκευή 24 Μαρτίου απόφαση για τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με το πλαίσιο του Ουίνδσορ. Η παρούσα απόφαση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων για τα οποία δεν υφίσταται κίνδυνος να εισέλθουν στην ενιαία αγορά, τον μηχανισμό «Stormont Brake», καθώς και τις λύσεις που σχετίζονται με τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του μηχανισμού ενισχυμένου συντονισμού για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Έχει επίσης δημοσιευθεί σειρά συστάσεων, κοινών δηλώσεων και μονομερών δηλώσεων, οι οποίες διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν στην πράξη διάφορες πτυχές του πλαισίου του Ουίνδσορ, π.χ. κρατικές ενισχύσεις ή εποπτεία της αγοράς.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών. Συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προστασία των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και χαιρέτισαν τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά το παρελθόν έτος για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης χρηματοδότησης που χορηγήθηκε και από τις δύο πλευρές σε εξωτερικούς οργανισμούς. Θα συνεχιστούν οι εργασίες για την εξεύρεση λύσεων σε όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών.

Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν την Παρασκευή 24 Μαρτίου στο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης την επιθυμία τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας («ΣΕΣ») κατά τρόπο επωφελή για αμφότερα τα μέρη. Οι δύο συμπρόεδροι συζήτησαν για τη συνεργασία σε μια σειρά κρίσιμων τομέων, όπως η ενέργεια, το εμπόριο και η ασφάλεια. Θα παραμείνουν σε τακτική επαφή και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να προβούν σε απολογισμό των εργασιών των επιτροπών στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

Επόμενα βήματα

Η απόφαση και οι συστάσεις της μικτής επιτροπής τέθηκαν σε ισχύει από τις 25η Μαρτίου. Ορισμένα μέρη θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά. Για παράδειγμα, το νέο και διευρυμένο σύστημα έμπιστων συναλλασσομένων για τις εμπορευματικέ μεταφορές θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι σχετικές διασφαλίσεις.

Προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως το ευρύ φάσμα κοινών λύσεων που ανακοινώθηκαν στο Ουίνδσορ, η Επιτροπή υπέβαλε στις 27 Φεβρουαρίου τρεις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς κανόνες, τα φάρμακα και τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ταχεία έγκρισή τους κατά τους προσεχείς μήνες.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστούν στενά, καλή τη πίστει, για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου του Ουίνδσορ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των διασφαλίσεων και των διευκολύνσεων.

Ιστορικό

Στις 27 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν σε κατ’ αρχήν πολιτική συμφωνία σχετικά με μια νέα πορεία όσον αφορά το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία — το πλαίσιο του Ουίνδσορ — πολιτική δήλωση που περιλαμβάνει κοινές λύσεις σε διάφορους τομείς: διακυβέρνηση, τελωνεία, γεωργικά προϊόντα διατροφής, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης, κρατικές ενισχύσεις, φάρμακα και δασμολογικές ποσοστώσεις. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα με το πλαίσιο του Ουίνδσορ κατά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 21ης Μαρτίου 2023.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία. Στο πλαίσιο αυτών των προκαθορισμένων νομικών παραμέτρων, ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αντιμετωπίζουν, με οριστικό τρόπο, απρόβλεπτες προκλήσεις που έχουν προκύψει από την έναρξη της εφαρμογής του πρωτοκόλλου. 

Σχετικές δημοσιεύσεις