Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης στηρίζει τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των εθνικών τους σχεδίων εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Μετά την έναρξη ισχύος του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και την έκδοση της ανακοίνωσης σχετικά με το «Κοινό σχέδιο εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τα εθνικά τους σχέδια εφαρμογής.

Σύμφωνα με το κοινό σχέδιο, τα κράτη μέλη πρέπει να οριστικοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια εφαρμογής έως τις 12 Δεκεμβρίου 2024. Για να φέρουν σε πέρας αυτό το σημαντικό έργο, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους επιχειρησιακή, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της σημερινής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του TSI. Το TSI μπορεί να προσφέρει στα κράτη μέλη στοχευμένη στήριξη ώστε να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προσδιορίσουν τις δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Συμφώνου. Αυτή η τεχνική βοήθεια μπορεί να διατυπώνει συστάσεις για ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων.

Στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, το TSI έχει μέχρι στιγμής στηρίξει 21 κράτη μέλη στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες, σε πολλά πεδία πολιτικής αρμοδιότητας, όπως στη διαχείριση της μετανάστευσης, του ασύλου και της υποδοχής, τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς και την προσέλκυση, ενσωμάτωση και συμπερίληψη ταλέντων.

Το TSI είναι ένα μέσο της ΕΕ που βασίζεται στη ζήτηση και το οποίο παρέχει εξατομικευμένη εμπειρογνωσία στις αρχές των κρατών μελών. Οι αρχές των κρατών μελών ζητούν στήριξη μέσω ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και ενίοτε μέσω ειδικών προσκλήσεων που προκηρύσσονται όταν ανακύπτουν νέες ανάγκες. Το μέσο παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένη εμπειρία και γνώση, με τη μορφή στρατηγικών και τεχνικών συμβουλών, μελετών που αξιολογούν τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες, παροχής κατάρτισης και αποστολής εμπειρογνωμόνων στην εκάστοτε ενδιαφερόμενη χώρα. 

Σχετικές δημοσιεύσεις