Βρυξέλλες – Η Επιτροπή προτείνει τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος αξιολόγησης των χημικών ουσιών για ταχύτερες, απλουστευμένες και διαφανείς διαδικασίες βάσει της προσέγγισης «μία ουσία, μία αξιολόγηση»

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τον εξορθολογισμό της αξιολόγησης των χημικών ουσιών στο σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ, την ενίσχυση των γνώσεων για τις χημικές ουσίες και τη διασφάλιση έγκαιρου εντοπισμού των αναδυόμενων χημικών κινδύνων και έγκαιρης δράσης επ’ αυτών. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης μέτρων βάσει της προσέγγισης «μία ουσία, μία αξιολόγηση», που αποτελεί βασικό παραδοτέο της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, σημαντικά καθήκοντα θα ανακατανεμηθούν μεταξύ τεσσάρων οργανισμών της ΕΕ, διασφαλίζοντας συνεκτικές και διαφανείς αξιολογήσεις της ασφάλειας των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα παιχνίδια, τα τρόφιμα, τα φυτοφάρμακα και τα βιοκτόνα.

Οι πολίτες, οι εταιρείες και οι αρχές θα επωφεληθούν από την απλουστευμένη και διαφανή πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα, τις πιο εναρμονισμένες και προβλέψιμες διαδικασίες στο σύνολο της νομοθεσίας και την ενίσχυση της βεβαιότητας των αξιολογήσεων. Τα νέα μέτρα θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του εντοπισμού πιθανών κινδύνων και της αναγκαίας ρυθμιστικής δράσης. Τελικά, τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη και ταχύτερη προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Σχετικές δημοσιεύσεις