Με αυστηρότερες προδιαγραφές οι νέες ταυτότητες

Με αυστηρότερες προδιαγραφές οι νέες ταυτότητεςΑυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας για τα δελτία ταυτότητας προκειμένου να μειωθούν τα φαινόμενα πλαστογραφίας υιοθετεί η ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την Πέμπτη κανονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες της, αλλά και σε μέλη των οικογένειών τους από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας εισάγοντας ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας τόσο για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, όσο και χαρακτηριστικά ασφαλείας κοινά σε όλα τα κράτη μέλη που εκδίδουν ανάλογα έγγραφα. Οι κανόνες αυτοί δεν υποχρεώνουν πάντως τα κράτη μέλη στην έκδοση δελτίων ταυτότητας εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την εθνική τους νομοθεσία.

Πρότυπα ασφαλείας για τα δελτία ταυτότητας

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να παράγονται με ομοιόμορφη μορφή πιστωτικής κάρτας (ID-1), να περιλαμβάνουν μια αναγνώσιμη από μηχάνημα ζώνη και να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν μια φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου της κάρτας, αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή, σε ένα τσιπ χωρίς επαφή. Τα δελτία ταυτότητας θα αναφέρουν τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους που τα εξέδωσε, εντός σημαίας της ΕΕ.

Οι ταυτότητες θα έχουν ελάχιστη περίοδο ισχύος 5 ετών και μέγιστη περίοδο ισχύος 10 ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος για τα άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Αν εκδοθούν, οι ταυτότητες για ανηλίκους ενδέχεται να έχουν περίοδο ισχύος μικρότερη των 5 ετών.

Σταδιακή κατάργηση των παλαιών δελτίων ταυτότητας

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ δύο έτη μετά την υιοθέτησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα νέα έγγραφα πρέπει να πληρούν τα νέα κριτήρια.Σε γενικά πλαίσια, η ισχύς των υφιστάμενων δελτίων ταυτότητας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις θα λήγει δέκα έτη μετά από την ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανόνων ή κατά την εκπνοή των δελτίων ταυτότητας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Τα δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί για πολίτες άνω των 70 ετών θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.Τα λιγότερο ασφαλή δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας ή δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη θα λήξουν εντός πέντε ετών.

Προστασία δεδομένων

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ισχυρές διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα πέσουν σε λάθος χέρια. Συγκεκριμένα, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του τσιπ ανέπαφης επικοινωνίας και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, έτσι ώστε να μην μπορούν να παραβιαστούν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτό χωρίς άδεια.

Έγγραφα διαμονής

Οι κανόνες προσδιορίζουν επίσης τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ και εναρμονίζουν τη μορφή και τις υπόλοιπες προδιαγραφές των εγγράφων διαμονής που χορηγούνται σε μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ που δεν είναι μέλη της Ένωσης.

Πηγή: Ελεύθερος τύπος

Σχετικές δημοσιεύσεις