Έρχεται νέα νομοθετική παρέμβαση για τις μικροπιστώσεις

Νέα νομοθετική παρέμβαση για τις μικροπιστώσεις θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, το προσεχές διάστημα, αποφορτίζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία από τις ιδεοληψίες του «παράλληλου νομισματικού συστήματος» για τις οποίες είχε απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ εξαμήνου σχετικό νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε σχετική της γνωμοδότηση για το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΚΤ είχε εκφράσει διαφωνίες για μια σειρά από προβλέψεις.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το τότε σχέδιο νόμου επέλεγε να συμπεριλάβει τα πιστωτικά ιδρύματα στο πεδίο εφαρμογής του κατά τρόπο που ίσως οδηγούσε «σε ανεπιθύμητες αμφισημίες ως προς τους θεμελιώδεις στόχους πολιτικής στους οποίους εδράζεται». Όπως ξεκαθάριζε η ΕΚΤ, αν ο πρωταρχικός στόχος του σχεδίου νόμου ήταν να προαγάγει την ανάπτυξη του ελληνικού τομέα μικροπιστώσεων είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό πώς η αδειοδότηση και, κατά μείζονα λόγο, η προληπτική εποπτεία των φορέων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούσε να διενεργείται με βάση κανόνες που δύνανται να ομοιάζουν με εκείνους που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα.

Κατά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων μικροπιστώσεων, όπως ορίζονταν στο σχέδιο νόμου, από την άποψη του οικονομικού ρόλου που επιτελούν, των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους εν γένει συνηγορούν υπέρ μιας διαφορετικής ρυθμιστικής και, ιδίως, εποπτικής αντιμετώπισης που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

«Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου, η ΕΚΤ θα συνιστούσε επιτακτικά την εξαίρεση των πιστωτικών ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής του, προκειμένου να αποσοβηθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς τους στόχους πολιτικής του, αλλά και η νομική αβεβαιότητα ως προς τη δέσμη κανόνων στην οποία θα υπόκειντο οι θεμελιωδώς διαφορετικές δραστηριότητες των οικείων οντοτήτων στην Ελλάδα βάσει του σχεδίου νόμου», ανέφερε η ΕΚΤ στη γνωμοδότησή της.

Κυβερνητικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, αναμένεται να εφαρμόσει την Κοινοτική Οδηγία για τις μικροπιστώσεις με τρόπο που θα είναι συμβατός με τους όρους του Ευρωσυστήματος και θελκτικός για τους ιδιώτες που θέλουν να κάνουν χρήση των μικροχρηματοδοτήσεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις